Algemene voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor alle websites die beschikbaar zijn onder heeze.themetalrecycler.com en hieraan verbonden entiteiten (hierna genoemd ‘de website'). Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Daarnaast is het gebruik van producten en diensten van The Metal Recycler Heeze BV. onderhevig aan de bepalingen van de overeenkomst die door u of uw onderneming voorafgaand aan het gebruik met The Metal Recycler Heeze BV. is gesloten.

AUTEURSRECHT

Deze website (waaronder, maar niet uitsluitend, het ontwerp, de structuur, de lay-out en de daarin vervatte elementen) is het exclusieve eigendom van The Metal Recycler Heeze BV. of diens licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Informatie, services, producten of software die via de website worden verkregen, mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, opgeslagen, gereproduceerd, overgedragen, verspreid, verhuurd, in licentie worden gegeven, verkocht, gepubliceerd of uitgezonden zonder expliciete schriftelijke toestemming van The Metal Recycler Heeze BV.

GEDRAGSCODE

U mag de website niet gebruiken voor redenen of doeleinden die op enige wijze onwettig, lasterlijk, schadelijk, beledigend of verwerpelijk zijn, noch naar, vanaf of via de website, of per post, materiaal overdragen dat op enige wijze onwettig, schadelijk, lasterlijk, beledigend of verwerpelijk kan zijn. The Metal Recycler Heeze BV. kan actie ondernemen met betrekking tot informatie die of materiaal dat door uw gebruik van de website op de website terechtkomt en volgens The Metal Recycler Heeze BV. strijdig is met de hier vermelde voorwaarden. The Metal Recycler Heeze BV. heeft het recht om elke gebruiker de toegang tot de website te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, waaronder (maar niet uitsluitend) in geval van niet-naleving van de hier vermelde voorwaarden.

DISCLAIMER

Het gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De website is door The Metal Recycler Heeze BV. met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld. The Metal Recycler Heeze BV. kan echter geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, stiptheid of volgorde van de informatie op deze website, waaronder, maar niet uitsluitend, informatie die afkomstig is van The Metal Recycler Heeze BV. of door The Metal Recycler Heeze BV. is verkregen vanuit publiekelijk beschikbare bronnen. De informatie kan vertragingen, omissies of onzorgvuldigheden bevatten.

The Metal Recycler Heeze BV. doet geen enkele toezegging met betrekking tot de geschiktheid van de informatie van derde partijen of software van derde partijen op deze website. De website en alle informatie, materialen, software, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze verkeren en beschikbaar zijn, zonder enige vorm van garantie (waaronder, maar niet uitsluitend, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, bevredigende kwaliteit, integriteit of kwaliteit van de inhoud van materiaal dat op de website wordt gepost). Prijzen en specificaties met betrekking tot producten en diensten zijn aan verandering onderhevig, zonder voorafgaande kennisgeving.

U stemt ermee in dat, tenzij er sprake is van fraude of opzet, en voor zover wettelijk toegestaan, The Metal Recycler Heeze BV. in geen enkel opzicht aansprakelijk is voor de nauwkeurigheid, volledigheid, stiptheid of volgorde van de informatie, noch voor enige schade of incidenten met betrekking tot uw data of materialen of verlies of schade uwerzijds, veroorzaakt door uw gebruik van de website (waaronder, maar niet uitsluitend, eventuele virussen die via de website worden overgedragen);

The Metal Recycler Heeze BV. kan niet aansprakelijk worden gehouden (op grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins) voor directe, speciale, indirecte, incidentele, punitieve, exemplaire of gevolgschade (waaronder, maar niet uitsluitend, verlies van tijd, inkomsten, winst, klanten en data), voor een beslissing of handeling uwerzijds op basis van de informatie op deze website, voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van data, informatie of andere aspecten van deze website, of voor frauduleus gebruik van de website door een derde partij; in geen geval zal de aansprakelijkheid van The Metal Recycler Heeze BV. als gevolg van of met betrekking tot deze algemene voorwaarden meer dan € 100 bedragen.

VRIJWARING

U stemt ermee in om The Metal Recycler Heeze BV., haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, freelancers en tussenpersonen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties en aanspraken (waaronder, maar niet uitsluitend, redelijke juridische en administratieve honoraria) die voortvloeien uit uw misbruik van de website of schending van een van de in deze algemene voorwaarden vermelde bepalingen.

ALGEMEEN

The Metal Recycler Heeze BV. kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden vermeld op de homepage van de website.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Juridische acties of procedures met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van 's-Hertogenbosch.

Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, heeft in gerechtelijke procedures met betrekking tot deze overeenkomst dezelfde rechtskracht als enig ander document dat oorspronkelijk in gedrukte vorm is aangemaakt en bewaard.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan worden deze algemene voorwaarden geacht te zijn gewijzigd door de betreffende bepaling zodanig aan te passen dat hij afdwingbaar is terwijl de strekking ervan behouden blijft, of, indien dit niet mogelijk is, door de bepaling te vervangen door een andere bepaling die afdwingbaar is en in wezen hetzelfde objectieve en economische resultaat bereikt.